Biegi Oleckie

  • PDFDrukujEmail

Regulamin zawodów

IV Oleckiej Trzynastki

I. Nazwa zawodów:

IV Olecka Trzynastka


II. Organizator:

Stowarzyszenie Olecko Biega.


III. Współorganizatorzy:

1. Nadleśnictwo Olecko.

2. Urząd Miasta w Olecku.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.


IV. Partnerzy:

1. MLKS Czarni Olecko.

2. Olmedica w Olecku sp. z o. o.

3. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Krystyna Lacha Szyrmy w Olecku

4. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku im. św. Filipa Smaldone.

5. Oleckie Centrum Kultury

6. Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe Amfiprion

7. Komenda Powiatowa Policji w Olecku

8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

V. Cel imprezy:

1. Promocja leśnictwa oraz przyrodniczych walorów Nadleśnictwa Olecko.

2. Promocja miasta i ziemi oleckiej.

3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta

4. Popularyzacja biegów, jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.


VI. Patronat:

1. Honorowy patronat:

- Burmistrz Miasta Olecka – Wacław Olszewski,

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko – Zbigniew Piotr Poniatowski.

2. Patronat medialny:

- Gazeta Olsztyńska – Głos Olecka, www.olecko.wm.pl,

- iolecko.com,

- Tygodnik Olecki,

VII. Termin i miejsce:

1. 14 maja 2016 r. (sobota) godzina 11.00, Stadion Miejski w Olecku przy ul. Park 1.

2. Biuro zawodów będzie znajdować się w budynku MOSiR, ul. Park 1 lub na stadionie w przypadku ładnej pogody

3. Weryfikacja zawodników: 9.00 – 10.30.

VIII. Warunki uczestnictwa:

1. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie mające co najmniej 16 lat (decyduje rok urodzenia).

2. Osoby małoletnie, które nie ukończyły do dnia zawodów 18 lat (16 – 18 lat) są zobowiązane do stawienia się wspólnie z opiekunem prawnym do biura zawodów w celu podpisania oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udział w biegu (oświadczenie będzie dostępne w dniu zawodów). Opiekun prawny powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do biegania lub własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu dostępnym w biurze zawodów.

4. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia biegu bez względu na jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi po stronie uczestnika jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w zawodach biegowych.

5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095).

6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z agrafkami,

- napój izotonik,

- materiały promocyjne Nadleśnictwa oraz miasta Olecko,

- gadżet niespodzianka.

7. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują:

- pamiątkowy medal na mecie,

- banan

- wodę,

- ciepły posiłek regeneracyjny.

8 .Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte do koszulki startowej w taki sposób, aby numer startowy był widoczny z przodu oraz chipy przyczepione do buta.

9. Brak chipa oraz zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

10. Po ukończonym biegu chip przyczepiony do buta należy niezwłocznie zwrócić.

11. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych

środków odurzających.


IX. Zgłoszenia, opłata startowa:

1. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl/event/213.html oraz na www.13.olecko.pl oraz osobiście w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 10.30.

2. Limit uczestników – 250 osób.

3. Osoby biorące udział w biegu głównym muszą dokonać opłatę startową w wysokości

- do dnia 30 kwietnia 2016 r. 35 zł,

- w dniach 1 maja – 12 maja 45 zł,

- w dniu 13 maja oraz w dniu zawodów 60 zł.

4. W przypadku rejestracji na bieg opłaty należy dokonać w terminie 7 dni. Po nie odnotowaniu wpłaty uczestnik zostanie usunięty z listy startowej.

5. Opłaty należy dokonać na konto

Stowarzyszenie Olecko Biega

08 2030 0045 1110 0000 0330 5430 z tytułem przelewu „Imię/ona i Nazwisko/a zawodnika/ów III Olecka Trzynastka” (do 12.05.2015 r.) lub w dniu zawodów w biurze.

6. Kwota ta nie podlega zwrotowi bez względu na zaistniałe okoliczności.

7. Nie ma możliwości przekazywania wpisowego na innych zawodników.

8. Z opłaty startowej zwolnione są osoby mające 70 lat i więcej, młodzież w wieku szkolnym (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) oraz niepełnosprawni.

9. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu

weryfikacji danych i dowód opłaty startowej.

X. Klasyfikacje:

1. Klasyfikacja open kobiet oraz mężczyzn.

2. Klasyfikacja mieszkańców powiatu oleckiego kobiet i mężczyzn.

3. Klasyfikacja drużynowa (suma czasów czterech najszybszych zawodników, drużyny mieszane czyli trzech mężczyzn + jedna kobieta lub trzy kobiety + jeden mężczyzna lub dwie kobiety + dwóch mężczyzn).


4. Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn (decyduje rok urodzenia).

Kobiety:

K16 (16 - 19) – 1997 - 2000,

K20 (20 - 29) – 1987 - 1996,

K30 (30 – 39) – 1977 – 1986,

K40 (40 – 49) – 1967 – 1976,

K50+ (50 i starsze) – 1966 i starsze.


Mężczyźni:

M16 (16 – 19) – 1997 – 2000,

M20 (20 - 29) – 1987 - 1996,

M30 (30 - 39) – 1977 – 1986,

M40 (40 - 49) – 1967 – 1976,

M50 (50 - 59) – 1957 - 1966.

M60+ (60 i starsi) – 1956 i starsi

XI. Trasa biegu IV Oleckiej Trzynastki:

Bieg „Wiewiórczą Ścieżką” wokół Jeziora Oleckie Wielkie. Start i meta biegu usytuowane będą na Stadionie Miejskim w Olecku. 95 % trasy o nawierzchni naturalnej, pozostałe 5% kostka, tartan. Punkty odżywcze z wodą będą znajdować się na 4,5 i 9 kilometrze. Trasa nie posiada atestu PZLA.


XII. Nagrody:

1. Za miejsca 1-3 w kategorii open puchary dla kobiet i mężczyzn.

2. Za miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych puchary dla kobiet i mężczyzn.

3. Za miejsca 1-3 w kategorii najlepszy mieszkaniec powiatu oleckiego puchary.

4. Za miejsca 1-3 w kategorii drużynowej puchary.

5. Puchary dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.

6. Puchary dla zwycięzców w przypadku pobicia rekordu trasy:

- mężczyzn: 00:43:59 należący do Daniela Mikielskiego

- kobiet: 00:53:58 należący do Beaty Pokrzywińskiej - Osior

7. Nagrody z kategorii open nie dublują się z nagrodami z kategoriami wiekowymi, z wyłączeniem powiatu oleckiego.

8. Po głównej ceremonii wręczenia pucharów losowanie nagród rzeczowych wśród zawodników imprezy.


XIII. Program zawodów:

09.00 – 10.30 weryfikacja zawodników ora zapisy zawodników biegu głównego

09.00 – 10.30 zapisy do biegów dziecięcych
10.45 – przeprowadzenie rozgrzewki przez instruktor fitness

10.55 – uroczyste otwarcie imprezy przez Burmistrza Wacława Olszewskiego oraz Nadleśniczego Zbigniewa Poniatowskiego

11.00 – start IV Oleckiej Trzynastki

11.05 - Bieg Brzdąca na dystansie 100 metrów 3 - 6 lat ur. 2010 – 2013

11.10 - Bieg Urwisa 7 – 9 lat na dystansie 200 metrów ur. 2007 - 2009

11.05 - Bieg Żaka 10 - 13 lat na dystansie 800 metrów (jedna pętla) ur. 2003 – 2006
11.15 - Bieg Młodzieżowy 14 - 16 lat na dystansie 1100 metrów (po bieżni i po koronie stadionu) 2000 – 2002

12.40 -13.40 – posiłek regeneracyjny

13.40 – dekoracja zwycięzców, losowanie nagród wśród uczestników biegu oraz zakończenie zawodów.

XIV. Pomiar czasu, limit:

1. Pomiar czasu – elektroniczny Good Time Jan Salewski,

2. Limit czasu na przebycie trasy – 2 godziny.

XV. Parkingi, odświeżanie oraz depozyty

1. Z parkingów będzie można korzystać umiejscowionych przy Hali Widowiskowo – Sportowej „Lega” oraz przy Stadionie Miejskim,

2. Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z umywalni i natrysków znajdujących się na

terenie biura MOSiRu,

3. Depozyt w trakcie zawodów będzie znajdować się na Stadionie Miejskim w wydzielonej strefie.


XVI. Postanowienia końcowe

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

3. Organizator zapewnia wodę i opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.

4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

6. Wyniki z zawodów będą opublikowane na stronie internetowej www.13.olecko.pl www.maratonypolskie.pl  www.mosir.olecko.pl.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien

poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.

10. O wszystkich sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie decyduje Komitet

Organizacyjny.

Klub fotograficzny Klatka

głos olecka


F.H.U. Jarko

Darbud Dariusz Zalewski

Artur Gryczko


Ewa Muster–Drażba


Katarzyna i Wojciech Jeglińscy
wycieczki do wilna