Biegi Oleckie

  • PDFDrukujEmail

Regulamin zawodów

VI Olecka Trzynastka

I. Nazwa zawodów:

VI Olecka Trzynastka

II. Organizator:

Stowarzyszenie Olecko Biega.

III. Współorganizatorzy:

1. Nadleśnictwo Olecko.

2. Urząd Miasta w Olecku.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.

IV. Partnerzy:

1. MLKS Czarni Olecko.

2. Olmedica w Olecku sp. z o. o.

3. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Krystyna Lacha Szyrmy w Olecku

4. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku im. św. Filipa Smaldone

5. Oleckie Centrum Kultury Mazury Garbate

6. Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe Amfiprion

7. Komenda Powiatowa Policji w Olecku

8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

9. SKS Dwójka Olecko

V. Cel imprezy:

1. Promocja leśnictwa oraz przyrodniczych walorów Nadleśnictwa Olecko.

2. Promocja miasta i ziemi oleckiej.

3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta

4. Popularyzacja biegów, jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

VI. Patronat:

1. Honorowy patronat:

- Burmistrz Miasta Olecka – Wacław Olszewski,

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko – Zbigniew Piotr Poniatowski.

2. Patronat medialny:

- Gazeta Olsztyńska – Głos Olecka, www.olecko.wm.pl,

- zolecka.pl

VII. Termin i miejsce:

1. 19 maja 2018 r. (sobota) godzina 10.00, Stadion Miejski w Olecku przy ul. Park 1.

2. Biuro zawodów będzie znajdować się w budynku MOSiR, ul. Park 1 lub na stadionie w

przypadku ładnej pogody

3. Weryfikacja zawodników: 8.00 – 09.30.

VIII. Warunki uczestnictwa:

1. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie mające co najmniej

16 lat (decyduje rok urodzenia).

2. Osoby małoletnie, które nie ukończyły do dnia zawodów 18 lat (16 – 18 lat) są zobowiązane do

stawienia się wspólnie z opiekunem prawnym do biura zawodów w celu podpisania oświadczenia

o wyrażeniu zgody na udział w biegu (oświadczenie będzie dostępne w dniu zawodów) lub

dostarczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w biegu. Opiekun prawny powinien

posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do biegania lub

własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w

biegu dostępnym w biurze zawodów.

4. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia biegu bez

względu na jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi po stronie uczestnika

jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w zawodach biegowych.

5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW. Uczestnicy startują na własną

odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r.

(Dz. U. Nr 101 poz.1095).

6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z agrafkami,

- napój izotonik,

- materiały promocyjne Nadleśnictwa oraz miasta Olecko,

- gadżet niespodzianka.

7. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują:

- pamiątkowy medal na mecie,

- banan

- wodę,

- ciepły posiłek regeneracyjny.

8 .Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora,

przypięte do koszulki startowej w taki sposób, aby numer startowy był widoczny z przodu oraz

chipy przyczepione do buta.

9. Brak chipa oraz zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod

karą dyskwalifikacji.

10. Po ukończonym biegu chip przyczepiony do buta należy niezwłocznie zwrócić.

11. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych

środków odurzających.

IX. Zgłoszenia, opłata startowa:

1. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza na stronie

internetowej https://elektronicznezapisy.pl/event/2336/strona.html oraz na www.13.olecko.pl oraz osobiście w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 10.30.

2. Limit uczestników – 250 osób.

3. Osoby biorące udział w biegu głównym muszą dokonać opłatę startową w wysokości:

- do dnia 30 kwietnia 2018 r. 40 zł,

- w dniach 1 maja – 13 maja 50 zł,

- w dniach 14 maja - 18 maja oraz w dniu zawodów 60 zł.

4. Opłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenie Olecko Biega

08 2030 0045 1110 0000 0330 5430 z tytułem przelewu „Imię/ona i Nazwisko/a zawodnika/ów

VI Olecka Trzynastka” (do 18.05.2018 r.) lub w dniu zawodów w biurze.

5. Osoby, które opłacą swój udział w dniach 14 maja - 18 maja winne są przedstawić w dniu zawodów potwierdzenie wpłaty.

6. Kwota ta nie podlega zwrotowi bez względu na zaistniałe okoliczności.

7. Nie ma możliwości przekazywania wpisowego na innych zawodników.

8. Z opłaty startowej zwolnione są osoby mające 70 lat i więcej, młodzież w wieku szkolnym (za

okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) oraz niepełnosprawni.

9. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji danych i dowód opłaty startowej.

X. Klasyfikacje:

1. Klasyfikacja open kobiet oraz mężczyzn.

2. Klasyfikacja mieszkańców powiatu oleckiego kobiet i mężczyzn.

3. Klasyfikacja drużynowa w której liczy się suma czasów czterech najszybszych zawodników:

a) drużyny mieszane czyli trzech mężczyzn + jedna kobieta lub trzy kobiety + jeden mężczyzna lub dwie kobiety + dwóch mężczyzn

b) w przypadku w/w klasyfikacji nazwa drużyny musi być lub może być jednolita albo może być wybrana z formularza zgłoszeniowego z dostępnych już drużyn

c) zawodnik nie ma prawa zmienić nazwy drużyny w której chciałby być sklasyfikowany w dniu zawodów przed jak i po biegu

d) ilość zawodników w drużynie jest nieograniczona

 

4. Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn (decyduje rok urodzenia).

Kobiety:

K16 (16 - 19) – 1999 - 2002,

K20 (20 - 29) – 1989 – 1998,

K30 (30 – 39) – 1979 – 1988,

K40 (40 – 49) – 1969 – 1978,

K50+ (50 i starsze) – 1968 i starsze.

Mężczyźni:

M16 (16 – 19) – 1999 – 2002,

M20 (20 - 29) – 1989 - 1998,

M30 (30 - 39) – 1979 – 1988,

M40 (40 - 49) – 1969 – 1978,

M50 (50 - 59) – 1959 - 1968.

M60+ (60 i starsi) – 1958 i starsi

XI. Trasa biegu VI Oleckiej Trzynastki:

Bieg „Wiewiórczą Ścieżką” wokół Jeziora Oleckie Wielkie. Start i meta biegu usytuowane będą

na Stadionie Miejskim w Olecku. 95 % trasy o nawierzchni naturalnej, pozostałe 5% kostka,

tartan. Punkty odżywcze z wodą będą znajdować się na 4,5 i 9 kilometrze. Trasa nie posiada

atestu PZLA.

XII. Nagrody:

1. Za miejsca 1-3 w kategorii open puchary dla kobiet i mężczyzn.

2. Za miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych puchary dla kobiet i mężczyzn.

3. Za miejsca 1-3 w kategorii najlepszy mieszkaniec powiatu oleckiego puchary.

4. Za miejsca 1-3 w kategorii drużynowej puchary.

5. Puchary dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.

6. Puchary dla zwycięzców w przypadku pobicia rekordu trasy:

- mężczyzn: 00:42:35 należący do Wojciecha Kopeć

- kobiet: 00:50:16 należący do Beaty Lupy

7. Nagrody z kategorii open nie dublują się z nagrodami z kategoriami wiekowymi, z wyłączeniem powiatu oleckiego.

8. Po głównej ceremonii wręczenia pucharów losowanie nagród rzeczowych wśród zawodników

imprezy.

XIII. Program zawodów:

08.00 – 09.45 weryfikacja zawodników oraz zapisy zawodników biegu głównego

08.00 – 09.45 zapisy do biegów dziecięcych

09.45 – przeprowadzenie rozgrzewki przez instruktor fitness

09.55 – uroczyste otwarcie imprezy przez Burmistrza Wacława Olszewskiego oraz Nadleśniczego

Zbigniewa Poniatowskiego

10.00 – start VI Oleckiej Trzynastki

10.05 - Bieg Brzdąca na dystansie 100 metrów 3 - 6 lat ur. 2012 – 2015

10.10 - Bieg Urwisa 7 – 9 lat na dystansie 400 metrów (jedna pętla) ur. 2009 – 2011

10.15 - Bieg Żaka 10 - 13 lat na dystansie 800 metrów (dwie pętle) ur. 2005 – 2008

10.25 - Bieg Młodzieżowy 14 - 16 lat na dystansie 1200 metrów (trzy pętle) 2002 – 2004

11.20 -12.20 – posiłek regeneracyjny

12.20 – 13:00 – dekoracja zwycięzców, losowanie nagród wśród uczestników biegu oraz zakończenie zawodów.

XIV. Pomiar czasu, limit:

1. Pomiar czasu – elektroniczny Good Time Jan Salewski,

2. Limit czasu na przebycie trasy – 2 godziny.

XV. Parkingi, odświeżanie oraz depozyty

1. Z parkingów będzie można korzystać umiejscowionych przy Hali Widowiskowo – Sportowej

„Lega” oraz przy Stadionie Miejskim,

2. Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z umywalni i natrysków znajdujących się na terenie biura MOSiRu,

3. Depozyt w trakcie zawodów będzie znajdować się na Stadionie Miejskim w wydzielonej

strefie.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i

rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

3. Organizator zapewnia wodę i opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.

4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

6. Wyniki z zawodów będą opublikowane na stronie internetowej www.13.olecko.pl

www.maratonypolskie.pl www.mosir.olecko.pl.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.

10. O wszystkich sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie decyduje Komitet

Organizacyjny.

Klub fotograficzny Klatka

głos olecka


F.H.U. Jarko

Darbud Dariusz Zalewski

Artur Gryczko


Ewa Muster–Drażba


Katarzyna i Wojciech Jeglińscy
wycieczki do wilna